Cao đẳng Quốc tế Anh Quốc BTEC - kiểm định bởi Oxford University

Thời gian học và bằng cấp: Hoàn thành 02 năm 4 tháng, sinh viên được cấp bằng HND Level 5, tương đương trình độ cử nhân thực hành tại Anh Quốc.

Úc không có trường chuyên - trường trung học tuyển Melbourne High School

Australia không có trường chuyên, nhưng từ hơn 100 năm trước đã có trường tuyển. Học sinh trường tuyển học nâng cao đồng đều các môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học.
Subscribe to australia