(Tải về) Giáo trình Corel tiếng Việt

Khả năng nhân bản đối tượng, chỉnh nét vẽ, đường cong trong CorelDraw dễ dàng hơn và nhanh hơn trong Illustrator.
Subscribe to Corel