(Tải về) Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều và ba chiều

Ngoài ra một số phép biến đổi khác cũng thường được áp dụng đó là phép đối xứng và biến dạng.
Subscribe to Đồ họa