(Tải về) Tài liệu Robot tiếng Việt

By Tommy Tran on Sat, 04/04/2020 - 20:08
Thuật ngữ robot được sinh ra từ trên sân khấu, không phải trong phân xưởng sản xuất. Những robot xuất hiện lần đầu tiên trên ở trên NewYork vào ngày 09/10/1922
Read more