Mô hình chia sẻ tài nguyên học liệu trực tuyến

Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn đã sản sinh ra một loại hình tài liệu mới

Quản trị công nghệ và đổi mới - sách hay (PDF online)

Làm thế nào để doanh nghiệp quản trị công nghệ và đổi mới để đem lại lợi nhuận? Tài liệu này tập trung vào việc trả lời cho câu hỏi này

Quản lý và đổi mới công nghệ doanh nghiệp Việt Nam - Đọc online

Trình độ công nghệ và kỹ thuật sản xuất rất hạn chế, các doanh nghiệp siêu nhỏ (hộ gia đình) ở nông thôn thường dùng lại công nghệ thải loại của thành thị

Quản trị công nghệ - Sách khoa học và kỹ thuật hay (PDF online)

Ở Việt Nam, cho đến nay công nghệ thường được hiểu là quá trình tiến hành một công đoạn sản xuất, là thiết bị để thực hiện một công việc
Subscribe to Khoa học kỹ thuật