Thay đổi data set đang sử dụng trong analys của QuickSight

Thay đổi data set đang sử dụng trong analys của QuickSight

Share Everywhere

Table of contents

Có thể thay đổi data set đang sử dụng trong analys của QuickSight không?

Có!

Bạn tham khảo hướng dẫn thay đổi data set trong tài liệu dưới đây:

https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/adding-a-data-set-to-an-analysis.html#replacing-data-sets

Lưu ý rằng, việc thay đổi data set sẽ xóa lịch sử undo và redo ở analysis của bạn,

Vì thế, nếu bạn muốn giữ lại lịch sử lịch sử undo và redo ở analysis của bạn thì bạn có thể thực hiện duplicate analysis hiện tại, và thực hiện replace dataset với bản duplicated analysis của bạn.

Cách duplicate analysis bạn tham khảo trong tài liệu sau:

https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/duplicating-an-analysis.html

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
1 reaction

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Bài viết liên quan

Khám phá FinOps

Khám phá FinOps - công nghệ đám mây

Nhiều doanh nghiệp ngày nay lựa chọn chuyển sang công nghệ đám mây với hi vọng đạt được lợi thế cạnh tranh so với đối thủ nhờ tiềm năng về hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí hơn của công nghệ này.
Microservices Roadmap

Microservices Roadmap

- Kafka, RabbitMQ, Amazon SQS: Efficient and reliable message brokers for seamless communication between microservices.
The Data Analyst Roadmap

The Data Analyst Roadmap

**Database Knowledge**: Gain proficiency in working with databases like MySQL, PostgreSQL, or MongoDB.
Architectural patterns in software design

Architectural patterns in software design

Choose the architecture that aligns with your application's unique needs and goals. Each pattern offers a tailored approach to elevate your software system!
Exploring the Technological Marvel Behind Netflix

Exploring the Technological Marvel Behind Netflix

Ever wondered about the tech wizardry that powers your binge-watching adventures on Netflix?