Bỏ “Forgot your password” và “Signup” ở Hosted UI Cognito

Bỏ “Forgot your password” và “Signup” ở Hosted UI Cognito

Share Everywhere

Table of contents

Để ẩn link [Sign up]

 • Step 1: Tại Console Cognito mới của User pool, mở tab Sign-up experience
 • Step 2: Tại vùng Self-service sign-up, thiết định Self-registration là [invalid]

Để ẩn link [Forgot your password?]

 • - Step 1: Tại Console Cognito mới của User pool, mở tab Sign-in experience
 • - Step 2: Tại vùng [Recover User Account], thiết định Self-service account recovery là [disabled]
 • - Step 3: Tại Console Cognito mới, mở tab [Application Integration]
 • Step 4: Tại vùng Customize Hosted UI, thiết định Self-Service Account Recovery là [Disabled]. Bạn hãy tải file [CSS template.css], sau đó sửa style class [redirect-customizable] như dưới đây. Sau khi sửa xong, bạn hãy upload file CSS đã chỉnh sửa lên và nhấn button Save changes

.redirect-customizable { text-align: center; display: none; }

Tôi đã kiểm chứng và kết quả là đã ẩn các link Forgot your password? và Sign up.

Tài liệu tham khảo:

https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pools-app-ui-customization.html#cognito-user-pools-app-ui-customization-console

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Bài viết liên quan

Khám phá FinOps

Khám phá FinOps - công nghệ đám mây

Nhiều doanh nghiệp ngày nay lựa chọn chuyển sang công nghệ đám mây với hi vọng đạt được lợi thế cạnh tranh so với đối thủ nhờ tiềm năng về hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí hơn của công nghệ này.
Microservices Roadmap

Microservices Roadmap

- Kafka, RabbitMQ, Amazon SQS: Efficient and reliable message brokers for seamless communication between microservices.
The Data Analyst Roadmap

The Data Analyst Roadmap

**Database Knowledge**: Gain proficiency in working with databases like MySQL, PostgreSQL, or MongoDB.
Architectural patterns in software design

Architectural patterns in software design

Choose the architecture that aligns with your application's unique needs and goals. Each pattern offers a tailored approach to elevate your software system!
Exploring the Technological Marvel Behind Netflix

Exploring the Technological Marvel Behind Netflix

Ever wondered about the tech wizardry that powers your binge-watching adventures on Netflix?