Migrating sub 1 Gbps hosted connection to use AWS Transit Gateway

Migrating sub 1 Gbps hosted connection to use AWS Transit Gateway

Share Everywhere

Table of contents

Bài viết này sẽ giới thiệu phương pháp di chuyển khuyến nghị để chuyển đổi hybrid connectivity architectures hiện có sử dụng kết nối đặt chỗ AWS Direct Connect dưới 1 Gbps sang AWS Transit Gateway. Nó cung cấp cho chúng ta mộttarget architecture cùng với hướng dẫn chi tiết từng bước.

Các lợi ích chính mà chúng ta có thể đạt được từ việc di chuyển là:

  • Scale: Nếu chúng ta chưa sử dụng Transit Gateway, thì việc sử dụng nó sẽ cho phép chúng ta mở rộng hybrid một cách dễ dàng đến nhiều VPC với Transit Gateway.

  • Simplified hybrid connectivity: Loại bỏ nhu cầu sử dụng các cấu trúc mạng tùy chỉnh như Transit VPC, mà thường được sử dụng cho kết nối Transit Gateway với tốc độ dưới 1 Gbps.

  • Hỗ trợ Transit VIF: Khách hàng có thể sử dụngTransit VIF trên các kết nối đặt chỗ dưới 1 Gbps để tích hợp với Transit Gateway.

Kể từ khi hỗ trợ tốc độ kết nối được mở rộng vào tháng 8 năm 2022, chúng ta hiện có thể kết nối với Transit Gateway với tốc độ dưới 1 Gbps. Trước đây, để kết nối với Transit Gateway, chúng ta phải có ít nhất một kết nối Direct Connect 1 Gbps. Bây giờ, khi chúng ta sử dụng Transit Gateway và Direct Connect, chúng ta có kết nối liền mạch và lựa chọn tiết kiệm chi phí khi không cần tốc độ kết nối cao hơn.

Xem chi tiết phần 1: https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/migrating-sub-1-gbps-hosted-connection-to-use-aws-transit-gateway-part-1

Xem chi tiết phần 2: https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/migrating-sub-1-gbps-hosted-connection-to-use-aws-transit-gateway-part-2/

#awsstudygroup #awsblog #vietaws

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
4 reactions

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết liên quan

Microservices Roadmap

Microservices Roadmap

- Kafka, RabbitMQ, Amazon SQS: Efficient and reliable message brokers for seamless communication between microservices.
The Data Analyst Roadmap

The Data Analyst Roadmap

**Database Knowledge**: Gain proficiency in working with databases like MySQL, PostgreSQL, or MongoDB.
Architectural patterns in software design

Architectural patterns in software design

Choose the architecture that aligns with your application's unique needs and goals. Each pattern offers a tailored approach to elevate your software system!
Exploring the Technological Marvel Behind Netflix

Exploring the Technological Marvel Behind Netflix

Ever wondered about the tech wizardry that powers your binge-watching adventures on Netflix?
Data engineers need to be proficient in at least one programming language

Roadmap to become a Data Engineer in 2024

Data engineers need to be proficient in at least one programming language