Bỏ “Forgot your password” và “Signup” ở Hosted UI Cognito

Bỏ “Forgot your password” và “Signup” ở Hosted UI Cognito

Step 1: Tại Console Cognito mới của User pool, mở tab Sign-up experience
About userAgent value in CloudTrail logs

About userAgent value in CloudTrail logs

As per the cloudtrail documentation [1], useragent field denotes the agent through which the request was made
Basic authentication Apache

Basic authentication Apache

If we view the contents of the file, we can see the username and the encrypted password for each record:
Redshift SG: Phạm vi port là từ 0 đến 65535. Có customize 1 port nhất định được không?

Redshift SG: Phạm vi port là từ 0 đến 65535. Có customize 1 port nhất định được không?

Không, bạn không thể chỉ định port cụ thể.
Import Existing Resources Into Terraform code

Import Existing Resources Into Terraform code

Step by step guide to import resources into Terraform code:
AWS SG – Some best practices

Tìm hiểu một vài AWS SG – Some best practices

Depending on the type, you may associate several groups to one instance, which the EC2 will treat effectively as a single ruleset
Terraform fmt

Terraform fmt

The terraform fmt command is used to rewrite Terraform configuration files to a canonical format and style.
Run terraform command with a specific resource

Run terraform command with a specific resource

Consider the following example; you make two changes to the configuration:
Hướng dẫn cài đặt SSL bằng let’s encrypt

Hướng dẫn cài đặt SSL bằng let’s encrypt

QUAN TRỌNG! Tên miền đầu tiên sẽ là tên miền nền của bạn, trong trường hợp này là example.com
Chỉ định nhiều giá trị cho 1 env variable (Lambda function)

Chỉ định nhiều giá trị cho 1 env variable (Lambda function)

Có thể dùng AWS CLI Command [aws lamba update-function-configuration] để update giá trị của variable
Tập tành học PostgreSQL tutorial trên AWS

Tập tành học PostgreSQL tutorial trên AWS

You can use a local instance of the psql command line utility to connect to a PostgreSQL DB instance.
How to limit the SSH rule for environment when creating by AWS Console

How to limit the SSH rule for environment when creating by AWS Console

I tried to create an Elastic Beanstalk in AWS Management Console and I find that when I specify key pair in Security configuration
Tập tành Run an AWS Glue job inside a VPC

Tập tành Run an AWS Glue job inside a VPC

Learn how to access resources in your VPC from an AWS Glue job.
Cần confirm những gì khi nhận được điều tra nguyên nhân EC2 instance fail?

Cần confirm những gì khi nhận được điều tra nguyên nhân EC2 instance fail?

Có 2 loại status check: system status và instance status -> Với mỗi loại sẽ có cách xử lý vấn đề khác nhau, nên phải biết rõ là đang fail cái gì
Để cài đặt, yêu cầu đã có java 8 hoặc java 8+ trong hệ thống. Nhưng nếu cài đặt java 10 hoặc 11 lại, báo luôn là unsupported.

Cài đặt Amazon Kinesis Agent trên Ubuntu 20.04

Để cài đặt, yêu cầu đã có java 8 hoặc java 8+ trong hệ thống. Nhưng nếu cài đặt java 10 hoặc 11 lại, báo luôn là unsupported.
Tập tành Sửa lỗi lỗi wget openssl

Tập tành Sửa lỗi lỗi wget openssl

Tập tành Sửa lỗi lỗi wget openssl
Using AWS Glue Python shell job to run Athena query

Using AWS Glue Python shell job to run Athena query

phải set up S3 và athena endpoint – nếu dùng Athena endpoint thì sẽ k cần NAT, không cần internet connection!
How to monitor ephemeral storage usage in Fargate

How to monitor ephemeral storage usage in Fargate

Since there is no native CloudWatch metrics to monitor ephemeral storage on ECS, we think the only way is to use sidecar containers
Subscribe to Tìm hiểu AWS